Meet The Team

Lei Huang

Research Fellow

Ph.D., Huazhong University of Science and Technology

Ph.D. Advisor: Prof. Baoyu Xia

Wenbin Jiang

Research Fellow

Ph.D., University of Science and Technology of China

Ph.D. Advisor: Prof. Yujie Xiong

Xianghong Li (joining May)

Research Fellow

Ph.D., Tianjin University

Ph.D. Advisor: Prof. Jinlong Gong

Coming soon!

Research Fellow


Could be you!

Research FellowQingdian Yan

Ph.D. Student (01/2024 - Now)

M.S.: Hong Kong University of Science and Technology 

B.S.: Xiamen University

Jianbin Luo (joining Aug)

Ph.D. Student

M.S.: Shanghai Jiaotong University 

B.S.: Sun Yat-sen University

Hongjie Huang

Master Student

Materials Science and Engineering

B.E.: Jinan University 

Zixun Huang

Master Student, MLE5003

Materials Science and Engineering

B.A.: Jinan University 

Jiakai Li

Master Student

Materials Science and Engineering

B.E.: Northwestern Polytechnical University 

Yuzhu Pang

Master Student, MLE5003

Materials Science and Engineering

B.E.: East China University of Science and Technology

Yanzhao Xu

Master Student, MLE5003

Materials Science and Engineering

B.E.: South China University of Technology

Zebin Zhang

Master Student

Materials Science and Engineering

B.A.: Jinan University 

Ying Xie

Visiting  Scholar

Ph.D., Wuhan University

Ph.D. Advisor: Prof. Ququan Wang

Zhi Zheng

Visiting  Scholar

Ph.D., Huazhong University of Science and Technology

Ph.D. Advisor: Prof. Tianyou Zhai


Deqi Fan

Visiting  Ph.D. Student

Ph.D., Nanjing Forestry University

Ph.D. Advisor: Prof. Xiaofei Yang 

B.S.: Yancheng Institute of Technology


Shengnan Hu

Visiting  Ph.D. Student

Ph.D.: Xiamen University

Ph.D. Advisor: Prof. Na Tian

B.S.: Henan Normal University

Xiaofei Long

Visiting  Ph.D. Student

Ph.D.: Chongqing University

Ph.D. Advisor: Prof. Jianbo Li

B.S.: Chongqing University

Congdong She

Visiting  Ph.D. Student

Ph.D.: Wuhan University

Ph.D. Advisor: Prof. Ju Tang

B.S.: Wuhan University

Shuchi Zhang

Visiting  Ph.D. Student

Ph.D.: Zhejiang University

Ph.D. Advisor: Prof. Donglei Wu

B.S.: Zhejiang University

Zhen Zheng

Visiting Master Student

M.S.: East China University of Science and Technology 

M.S. Advisor: Prof. Yu Zhang

B.A.: Donghua University